استعلام هزینه ترجمه  

هزینه تقریبی بدون احتساب تبصره ها 0 ریال

توجه


تبصره : 1 -در ازاي هر يك از خدمات زير، مبالغ ذكر شده به هزينههاي مذكور در نرخ نامه افزوده ميشود:
الف- هزينههاي دفتري (كپي، پلمب و ...) مبلغ 150.000 ريال
ب- ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد مبلغ 100.000 ريال
پ- ترجمه هر انتقال در سند ملك مبلغ 100.000 ريال
تبصره 2 -براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه 50.000 ريال به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده ميشود.
تبصره 3 -هزينه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن براي هر نسخه 25 %هزينه ترجمه ميباشد، اما براي مراجعات بعدي، كار جديد محسوب ميشود.
تبصره 4 -هزينه تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضاي مترجم رسمي 10.000 ريال ميباشد.
تبصره 5 -منظور از هر صفحه، صفحات A4 تا 20 سطر ميباشد.
مدت زمان تحویل ترجمه در روال عادی (بدون احتساب زمان مورد نیاز برای تاییدات دادگستری و امور خارجه)
• اسناد عادی و فرمی، حداکثر دو روز
• اسناد غیر فرمی، هر 3 صفحه حداکثر سه روز
• زمان مازاد طبق توافق طرفین افزوده می شود (جهت اطلاعات بیشتر در خصوص رویه و قوانین ترجمه غیر رسمی، مقالات و ... به سایت باشگاه مترجمان مراجعه شود)

لطفاً برای دانلود فایل نرخنامه سال 1398 ترجمه رسمی ایـنــجـــا کلیک کنید